Halifesi

Yezid kimdir?

 

Yezid kimdir ne yapmıştır?

Yezid (646-683) Emevilerin ikinci halifesidir. Halifelik onun şahsında saltanata dönüşmüştür. Hz. Hüseyin’in (ra) şehit edilmesi ve Kerbela Faciasından sorumlu tutulduğu için, İslam dünyasının büyük tepkisine sebebiyet vermiştir.

Emevi hanedanının kurucusu ve ilk Emevi halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan’ın oğlu olarak Şam’da doğdu. Annesi Beni Kelb kabilesinden Meysûn adında eğitimli bir kadındı. Muaviye, Maysun ile anlaşamadı. Bu nedenle Maysun, en küçük oğlu Yezid ile birlikte kabilesine döndü. Çocukluğu annesinin yanında geçen Yezid, ondan şiir ve edebiyat zevki aldı. Yezid gençliğe ulaşınca babasının yanına döndü. Gençliğinde de iyi bir eğitim aldı. Bizans seferine katıldı ve 669’da İstanbul’un ilk Emevi kuşatmasının komutanı oldu. Muaviye, vefatından hemen önce 679’da kendisine biat isteyen Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyr’in muhalefetine rağmen oğlu Yezid’i halife ilan etti.

Yezid hilafetine karşı en önemli sebep hilafetin veraset ve Arap siyasi geleneğine evrilmesi korkusudur. Dönemin Arap siyasi geleneğine göre liderler genellikle yaşlı, deneyimli ve nüfuzlu kişiler iken, Yezd bu vasıflara sahip değildi.

Yezid B. Muaviye’nin bazı şairlerle çok yakın ilişkisi olduğu görülmektedir. Emevi hanedanına ve Emevi saray şairi el-Ahtar’a en yakın kişi Yezid’di. Bu iki karakter birbirine çok benziyor. Şair, gençliğinde aşırı içki içmenin zevklerini paylaştığı, kariyeri için büyük bir başarı olan Yezid ile arkadaş oldu. Ahtal’ın bu ortak zevkleri anlattığı pasajlar da onu klasik dönemin en önemli hamriyyat şairlerinden biri yapmaktadır. İkisi gençken iyi şarap ve eğlence, edebiyat düşkünü ve hazcıydılar. Bu nedenle el-Ahtal, şehzadeye yaklaşmaya çalıştı, onu övdü ve sadece onun talimatıyla hayatını riske atarak Ensar’ı hicvetti. Rivayete göre el-Ahtal, Yezid ile birlikte Kudüs’e gitmiştir ancak onlar, zamanlarını eğlenceye ayırmayı tercih eden hedonist oldukları için şehirle ilgilenmemişlerdir.

Halifelik dönemi

Hüseyin ve Kerbelâ Olayı

Yezid, hükümeti babasından devraldığında halife kendi saltanatı oldu. Ancak halifesine muhalefet gecikmedi. Hüseyin, halifeliğini tanımadığını ilan ederek kendi halifeliğini ilan etti. Küfe valisi Hüseyin’e biat etti. Hüseyin önce Medine’den Mekke’ye, ardından destek bulmayı umduğu Kûfe’ye doğru yola çıktı. Ancak 2 Ekim 680’de Hüseyin’in Kerbela’daki ilerlemesi Emevi birlikleri tarafından durduruldu ve 10 Ekim 680’de Hüseyin ve 72 adamı öldürüldü. İslam tarihi açısından Yezid Halifeliğinin en önemli hadisesidir. Hüseyin’in katledilmesi emrini Yezid’den ziyade yeni atanan Kfe valisi verdiği ve Yezid’in Hüseyin’in yasını tuttuğu yönündeki söylentilere rağmen, İslam tarihçileri genel olarak Yezid’in bu durumdan sorumlu olması gerektiği konusunda hemfikirdir. O zamandan beri Yezid, Şii İslam’da baskı ve kötülüğün sembolü olarak biliniyor. Öte yandan meşruiyeti tartışmalı kabul edilen Sünni görüşlere göre bazı tarihçiler tarafından “İslam Halifesi” olarak kabul edilmektedir.

Abdullah Bin Zübeyr İsyanı, Mekke ve Medine’ye hücum

Yezid’e biat etmeyen bir diğer lider de Halife Ebu Bekir’in torunu ve Hz. Peygamber’in yakın arkadaşlarından Zübeyr’in oğlu Abdullah’tır. Hüseyin’in Kerbela’da öldürülmesinin ardından Abdullah bin Zübeyr Mekke’ye dönerek Yezid’in halife olarak kabul edilmeyeceğini ilan etti ve isyan bayrağını kaldırdı. Hicaz ve Arabistan’daki konumunu güçlendirmek için yola çıktı. Medine halkı durumu önce I. Yezid ile tartışmış, ardından Medine Emevi emirini kovarak Abdullah bin Zübeyr’in tarafına geçmiştir. Hatta Abdullah bin Zübeyr, Yezid’in Irak’ına ve Kfe’nin Basra’daki valisi Ubaidullah bin Ziyad’a karşı Irak’ın Kfe kentine bir vali bile gönderdi. Abdullah bin Zübeyr, Mısır ve Suriye’de bile Emevîleri sevmeyenlerin elindeydi.

Yezid, Basra’daki Irak valisi Ubedullah bin Ziyad’dan Abdullah bin Zübeyr’in isyanını bastırmak için Hicaz’a bir ordu göndermesini istedi. Ancak Uberdullah, hastalığı bahane ederek bunu reddetti. Yezid daha sonra “Müslim ibn Uq Bemuri” komutasındaki 10.000 kişilik bir Suriye ordusunu Hicaz’a gönderdi. Bu ordu, Abdullah bin Zübeyr’i kontrol eden ordu ve çoğunlukla Medine’den bir ordu ile birlikte Medine’nin kuzeydoğusundaki el-Hara’da savaştı. Halley Savaşı (veya Harley Olayı) kısa ve çok kanlıydı. Bu muharebede Medineli birçok sahabe şehit oldu. Sonunda Medineliler yenildiler ve şehirlerine çekildiler. Suriye Arap Ordusu Medine’ye girdi. Bu fetih ordusu, o zamanki savaş âdeti üzere, Medine’yi üç gün süreyle yağmaladı. Suriye ordusu komutanı Müslim bin Ukbe el-Muri, sürekli olarak mülkiyet ve insan haklarını ihlal ettiği için muhalifleri tarafından müsrif olarak nitelendirildi.

Bu sırada Müslim bin Ukbe El-Murri hastalandı. “Hüseyin bin Numayr as Sakuni” onun yerini aldı ve ordusuna Suriye ordusunun başında Mekke’ye gitme emri verdi. Abdullah bin Zübeyr bu orduya tutunamadı ve Mekke’ye çekildi ve Suriye ordusu Mekke şehrini kuşattı. Yaklaşık üç ay süren kuşatma sırasında Suriyeliler, şehri çevreleyen tepelerden sapanlarla şehre büyük taşlar atmaya başlamış, hatta Kabe’ye zarar vererek kapağını yakmışlardır.

Bu sırada Yezid’in 27 gün ölüm haberi orduya yetişti ve ordu Şam’a döndü. Yezd’in halefi hakkında o kadar az bilgi var ki, rivayete göre Mekke kuşatması komutanı Abdullah bin el-Zübeyr’e ​​Suriye’ye gelirse kendisini Şam’da halife ilan edebileceğini söyledi. Ancak Abdullah ibn Zübeyr, Mekke’den ayrılmak istemediği için teklifi kabul etmedi ve bu, Suriye ordusunu Hicaz’a gönderen I. Emevi Halifesi idi. Yezid’in bu acımasız kararı ve bu ordunun Mekke kuşatması sırasında Medine’yi yağmalaması, Mekke ve Kabe’yi kasıp kavurması hangi mezhepten olursa olsun Müslümanlar tarafından unutulmamıştır.

Kuzey Afrika’da ilerleme ve yenilgi

682’de I. Yezid, ardışık halifelerin halifeliği sırasında Uqbe ibn Nafi’yi fethetti, ancak daha sonra Mu’awiyah döneminde Meqamme ibn al-Nafi olan Abul Muhajar al-Dinar tarafından yönetildi. Mısır’ın batısındaki Afrika’ya İfrikiye denir. Söz konusu alanların valileri yeniden atandı. Uqba, daha önce Tunus’ta kurduğu Kerawan şehrinden Afrika’daki Berberilere ve Bizans kalıntılarına savaş açtı. Süvarileri batıya, Tangier şehrine ve Atlantik kıyısına kadar götürdü. Böylece, şimdi Cezayir ve Fas ülkeleri olan yerleri fethetti. Bugün bile Kuzey Afrika kıyılarındaki Arap kabileleri, Ukba’yı kendi kabilelerinden biri olarak saymaktadır.

Sonraki on bir on dört. On dokuzuncu yüzyıl Arap tarihçileri, Ukba’nın Fas’ın fethinden dönerken büyük bir yenilgiye uğradığını bildiriyor. Arap tarihçilerin yazdığı bu yazıya göre Uqbe, 683’te Fas’tan döndüğünde ordusunu dağıtmış ve Berberilerin elinde Atlas Dağları yakınındaydı. Biskra denilen yerde Kuseyle bin Lamzem komutasındaki Berberi ordusuyla savaştı. Araplar savaşı kaybetti; Ukbe bin Nafi ve Ebu’l Muhacir Dinar (ondan önce Ifrikiyah Valisi olarak) de savaşta öldü. Berberi birlikleri Araplara saldırmaya devam etti. Araplar, fethettikleri toprakların çoğunu kaybederek Barka’ya çekildiler. Hatta Tunus’ta bir üsleri bulunan Kairouan şehrini terk etmek zorunda kaldılar. Bu, Araplar için büyük bir darbe olsa da etkisi uzun sürmedi ve I. Yezid’in ölümünden sonraki yıllarda Araplar, İfrikiye’yi yeniden egemenlikleri altına aldılar. 688’de Zuhayr bin Kays komutasındaki Arap kuvvetleri İfrakiye’ye tekrar saldırdı, toprakları geri aldı ve 690’da Mama Savaşı’nda Berberi komutan Kuseyle tarafından yenilip öldürüldü.

Bizans İmparatorluğu, I. Yezid’in Arap Yarımadası’na yaptığı seferden ve ordularının Kuzey Afrika’daki yenilgisinden iyi bir şekilde yararlandı ve burada daha önce kontrol ettikleri Kuzey Afrika’yı yeniden ele geçirmek için bir fırsat gördüler. İmparator 2. Justinian, üyesi olduğu Heraklean hanedanının yükselişinin kaynağı olan Kartaca’nın eski Afrika piskoposluğunu yeniden ele geçirmek için yeni bir girişim başlattı. 683’te Akdeniz’in Bizans donanması yeniden bu bölgenin hükümdarı oldu ve kısa süre sonra Rodos’u ve Kıbrıs’ın bir bölümünü geri aldı.

Ölümü

Yezid, 683 yılında Şam’ın Havran köyünde 37 yaşında vefat etti. Ölümünden sonra yerine oğlu geçmiştir. Hilafeti sırasında tüm Kuzey Afrika, Uqba ibn Nafi komutasındaki İslam orduları tarafından fethedildi. Yaşadığı dönemde yaşanan felaketler nedeniyle Müslümanların hafızası zayıftır. Mirasçı olarak atanması ve babasından sonra hilafete geçmesi, hilafetin saltanata dönüşmesine ve halife seçilme sistemine son vermiştir.

Kerbela olayı Yezid kimdir?

Kerbelâ Olayı veya Kerbelâ Savaşı ya da Kerbelâ katliamı, 10 Ekim 680’de, bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbelâ şehrinde, Muhammed’in torunu Hüseyin bin Ali’ye bağlı küçük bir birlik ile Emevi halifesi I. Yezid’in ordusu arasında cereyan etmiştir. Hüseyin ve kafilesindeki herkes öldürülmüştür.

Yezit diye kime denir?

Yezit kelimesi Türkçe’de “Kerbela’da Hz. Hüseyin’in öldürülmesinden sorumlu tutulan Emevi halifesi (h. 680-683)” anlamına gelir.

Yezid ismi yasak mı?

Bu ismi ağzına almak, mukaddes olduğundan yasaktır.

Yezid hangi ırktan?

26 (647) veya 27 (648) yılında Dımaşk’ta doğdu. Annesi Yemen asıllı Kelb kabilesinden Meysûn bint Bahdel’dir. Babası Muâviye, oğlunun çöl ortamında yetişmesini sağlamak amacıyla onu annesiyle birlikte Kelb kabilesinin yaşadığı Tedmür civarındaki bâdiyeye gönderdi. Yezîd burada bedevî hayatının şartlarına göre büyüdü.

Hz Hasanın katili kim?

Öldürülmesi ve son yılları Cude, babası Eşas’ın da kendisini yönlendirmesiyle, Hasan’ı zehirlemiştir. Sünni kaynaklara göre ise Yezid bin Muaviye tarafından evlendirilmek vaadiyle kandırılan eşlerinden Ca’de bint Eş’ as b. Kays tarafından zehirlendi.

Yezidi dini nasıl?

yezidi-dini-nasıl

Yezidilikte, Yahudi, Hristiyanlık ve İslam’da yoldan çıktığı ve kötülüğün simgesi olduğuna inanılan İblis adlı meleğin kutsal ve iyi bir melek olduğuna inanılıyor. Yezidiler, “Tanrı tarafından seçilmiş” bir halk olduklarına inanıyor ve birçoğu Şeyh Adi’nin vahiy aldığını kabul ediyor.

Yezidi Müslüman mı?

Bugün onlar kendilerini nasıl görüp isimlendiriyor olsalar da Yezidilerin kökenlerinin en önemli kaynaklarından biri İslami kültürdür. Yezidiler bugün kendilerini, İslami kültür dairesi içinde görmüyorlar ve kendilerini Müslüman olarak kabul etmiyorlar.

Yezid in kelime anlamı nedir?

Yezid kelimesi Türkçe’de “Kerbela’da Hz. Hüseyin’in öldürülmesinden sorumlu tutulan Emevi halifesi (h. 680-683)” anlamına gelir.

Islamda Yezid ne demek?

Yezid kimdir? Peygamberin en büyük düşmanlarından olan Ebu Süfyan’ın torunu ve Emevi İmperatorluğunun kurucusu Muaviye’nin oğlu’dur.

Yezid’in babasının adı nedir?

 Muaviye bin Ebu Süfyan

Osmanlı Yezid nedir?

Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz. 2. Hilekâr, sahtekâr.

Yezidin annesi kim?

Meysûn bint Bahdel

Yezid ne zaman öldü?

Yezid, 683 yılında Şam’ın Havran köyünde 37 yaşında vefat etti. Ölümünden sonra yerine oğlu geçmiştir. Hilafeti sırasında tüm Kuzey Afrika, Uqba ibn Nafi komutasındaki İslam orduları tarafından fethedildi.

Peygamberimiz küçük bey diyerek sevdiği torunu kimdir?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sevgili torunu Hz. Hasan (r.a), 625 yılında Medîne’de doğdu. Kendisine “Hasan” ismini Resûlullah (s.a.v.) verdi.

Hz Hüseyin’in soyu kimle devam etti?

Hazret-i Hasan’ın soyundan gelenlere Şerif ve Hz. Hüseyin neslinden gelenlere de genelde Seyyid denilir. Resulullah efendimizin soyu, Hazret-i Hasan ve kardeşi Hazret-i Hüseyin’in çocukları ile devam etmiştir.

Abbasiler Türk Devleti mi?

Hz. Muhammed (S.A.V)’in amcası Abbas’ın soyundan gelen Türk-İslam tarihinde önemli bir yere sahip hanedanlıktır. Abbasi Devleti tarihi, kurucusu ve kuruluşu, hükümdarları, sınırları ve yıkılışına ait bilgileri sizler için derledik.

Yezid Hz Hüseyini öldürdü mü?

Irak’ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü’nde 10 Ekim 680’de Emevi Devleti’nin 2’nci halifesi Yezid bin Muaviye tarafından Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin şehit edilmesi, İslam tarihinde asırlardır dinmeyen bir acı olarak yer aldı.

Yezidin torunu ne demek?

sabahat akkiraz’ın bir açıklamasında sivas katliamı savcısı hakkında kullandığı yakıştırma.

Zi l Cevşen kimdir?

kerbelada peygamber torunu hazreti hüseyin’i başını keserek öldüren adamın adı. tabiinden ve havazin kabilesinin reislerinden olan katil. kerbela olayında aldığı rolden dolayı müslümanlar nezdinde en nefret edilen kişilerden biri olmuştur.

Hz Hüseyinin çocuğu var mı?

hz-hüseyinin-çocuğu-var-mı

Hüseyin/Çocukları

Hz Hasan soyundan gelenlere ne?

İslam’da dinî unvan olarak Hüseyin’in soyundan gelen Alevîlere Hüseyni veya Seyyid, Hasan’ın soyundan gelen Alevîlere ise Hasani veya Şerif denir.

Hz Hasan’ın soyundan gelenlere ne?

Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere “şerif” unvanı verilmiştir. Tarihte bunlar tarafından kurulan İdrîsîler, Ressîler, Sa’dîler ve halen devam eden Filâlîler ile (Fas) Hâşimîler (Ürdün) gibi birçok hânedan vardır.

Hz Hasan in soyundan gelenlere ne denir?

Seyyid, Allah Resulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) soyundan gelenler için kullanılan bir terimdir. Seyyid Hz. Muhammed ( S.A.V )’in kızı Hz. Fatıma ve torunları Hüseyin, Hasan, Zeynep, Rukiyye ve Ümmü Gülsüm’ün soylarından gelen kişilere verilen addır.

Ezidiler sünnet olur mu?

Ezidilikte sünnet konusunda değişik uygulamalar var. Bazı yerlerde sünnet terk edilmiş durumda, ancak çoğunlukla devam ediyor.

Yezidiler oruç tutar mı?

Akşam da güneşe karşı durularak aynı dua tekrar edilir. Yezîdîler, aralık ayının ilk pazartesi gününden itibaren güneş bayramında üç gün ve 18 Şubat’taki Hızır-İlyas bayramından önce üç gün olmak üzere yılda iki defa oruç tutarlar.

Maybe you are interested in:

hz ömer kimdir?

Related searches

  1. Yezid Kimdir
  2. yezid’in soyu devam ediyormu
  3. Yezid soyu kimlerdir
  4. Yezid ne Demek
  5. hz. hüseyin’i öldüren yezid kimdir
  6. Yezid hangi mezheptendir
  7. hz hüseyin yezid’e neden biat etmedi
  8. yezid’in mezarı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu